> 2017 r.

2017 r.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego: budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego na fragmentach działek nr ew. 5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1 w obrębie ewidencyjnym 0021 Rokotów, gmina Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-12-12 16:30:40.
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w miejscowości Mizerka na działka ew. 105,106,107”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 15:40:19.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy znak: GPIOŚ:6220.4.2015 z dnia 31 października 2015r dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu produkcji klejów na bazie MS- Polimerów oraz rozlewni rozpuszczalników, na działce nr ew. 41 w miejscowości Okopy, gm. Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-11-21 15:35:54.
 
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w Decyzji nr 8/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej Φ200 o długości około 2400m w obrębie geodezyjnym 0021 Rokotów w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-31 15:06:40 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę obiektu infratuktury technicznej - napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4kV oświetlenia ulicznego na działkach nr 5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1 w obrębie geodezyjnym 0021 Rokotów, w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:57:46 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego oraz kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w poszczególnych miejscowościach

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:15:33 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej - sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 na działce nr ew. 382 w obrębie ewidencyjnym 0008 Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:06:00 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę drogi gminnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na odcinku 59m na działkach nr ew. 389 i 266/3 w obrębie ewidencyjnym Stary Dębsk, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-09-26 16:45:47 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew - Łowicz 1

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:52:22 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej -budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ew. 6/2 i 96 w obrębie ewidencyjnym Leonów, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:47:25 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej na działkach nr ew. 12, 14/1, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 21, 38 w obrębie ewidencyjnym Szeligi, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:59:20 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej - sieć gazowa średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 o długości ok. 300m na działce nr 382 w obrębie geodezyjnym 0008 Kozłów Biskupi, w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:51:48 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20) od km 60,440 do km 63,542

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 14:52:45 | Data modyfikacji: 2017-10-31 15:08:35.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej, przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na odciniku 59 metrów w obrębie geodezyjnym 0025 Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-25 16:00:09 | Data modyfikacji: 2017-07-25 16:01:28.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej, przedsięwzięcia obejmującego budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ew. 6/2 i 96 w obrębie geodezyjnym 0010 Leonów, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:57:39 | Data modyfikacji: 2017-07-25 16:01:28.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej na działkach nr ew. 12, 14/1, 1 7 / 1, 1 7 /2, 17 /3, 18/2, 21, 3 8 w obrębie geodezyjnym 0028 Szeligi, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:46:36 | Data modyfikacji: 2017-07-25 16:01:28.
 
Obwieczenie Wojewody Mazowieckiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: ,,Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20) od km 60,440 do km 63,542", w ramach Projektu POiiŚ 7.1-8: „Modernizacja linii E20 odcinek Warszawa -Poznań -pozostałe roboty, na odcinku Sochaczew -Swarzędz -Prace Przygotowawcze".

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:51:18 | Data modyfikacji: 2017-06-08 09:51:57.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:25:48 | Data modyfikacji: 2017-06-01 14:27:28.
 
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-22 13:24:07 | Data modyfikacji: 2017-06-01 14:27:28.
 
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-27 14:45:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 14:27:28.
 
Obwieszczenie zmieniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r dla przedsięwzięcia obejmującego budowę przyłącza kablowego średniego napięcia i kontenerowej stacji

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:57:29 | Data modyfikacji: 2017-03-29 14:59:04.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno -kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV na działkach o nr ewid

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:51:21 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę pomieszczenia kotłowni na kotłownie gazową oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działce nr ew. 55/2 w obrębie ewidencyjnym Nowa Sucha, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:57:30 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. : Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20) od km 60,440 do km 63,542

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:53:57 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.
 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:49:53 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę obiektu infrastruktury technicznej, którego zakres obejmuje: posadowienie dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny o poj

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 o długości około 1500m na działkach nr ew. 79, 56/4, 150/2, 151/2, 33,

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:55:11 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przebudowę pomieszczenia kotłowni na kotłownię gazową oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działce o nr ewid. 55/2, w obrębie geodezyjnym 0013 Nowa Sucha, w gminie Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:30:07 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:52:42.
Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:30:07
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl