> 2017 r.

2017 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXX/218/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XXIII/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania

Uchwała NR XXX/217/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Kozłowie Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim

Uchwała NR XXX/216/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

Uchwała NR XXX/215/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej

Uchwała NR XXX/214/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. ks.

Uchwała NR XXX/213/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/173/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała NR XXX/212/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/169/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała NR XXX/211/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/168/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała NR XXX/210/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXX/209/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXX/208/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określ

Uchwała NR XXX/207/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych określonych prz

Uchwała NR XXX/206/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018.

Uchwała NR XXX/205/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.

Uchwała NR XXX/204/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.

Uchwała NR XXX/203/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV SOCHACZEW -ŁOWICZ 1

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV SOCHACZEW -ŁOWICZ 1

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:22:01.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXIX/202/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi

Uchwała NR XXIX/201/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu.

Uchwała NR XXIX/200/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone d

Uchwała NR XXIX/199/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXIX/198/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XXIX/197/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXIX/196/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:03:23.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXVIII/195/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gminnego działki nr 34/2 położonej w obrębie geodezyjny Nowa Sucha

Uchwała NR XXVIII/194/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności działek gruntu oznaczonych numerami 323/10, 323/15,323/16,323/22 położonych w obrębie geodezyjnym K

Uchwała NR XXVIII/193/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXVIII/192/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

Uchwała NR XXVIII/191/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sucha, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na k

Uchwała NR XXVIII/190/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:36:00 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:42:26.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXVII/189/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą

Uchwała NR XXVII/188/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XXVII/187/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXVII/186/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXVII/185/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała NR XXVII/184/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdzania finansowego za 2016 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:08:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:08:42.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXVI/183/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/167/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 stycznia 2017 roku

Uchwała NR XXVI/182/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXVI/181/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:29:35 | Data modyfikacji: 2017-07-05 14:29:49.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXV/180/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2017 roku

Uchwała NR XXV/179/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała NR XXV/178/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała NR XXV/177/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała NR XXV/176/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała NR XXV/175/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała NR XXV/174/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/170/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12.01.2017 r.

Uchwała NR XXV/173/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała NR XXV/172/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXV/171/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:29:24 | Data modyfikacji: 2017-07-05 14:29:49.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXIV/170/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała NR XXIV/169/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała NR XXIV/168/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała NR XXIV/167/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -wyprzedzające finansowanie operacji w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 zadania pn. ,,T

Uchwała NR XXIV/166/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2017

Uchwała NR XXIV/165/2017 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:17:22 | Data modyfikacji: 2017-07-05 14:29:49.
Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:17:22
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl