> 2016 r.

2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXIII/164/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała NR XXIII/163/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała NR XXIII/159/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała NR XXIII/158/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XXIII/157/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/101/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XXIII/156/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2017 NR XXIII/155/2016 RADY z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała NR XXIII/154/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 16:49:53 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXII/153/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opiaty

Uchwała NR XXII/152/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXII/151/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała NR XXII/150/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXII/149/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problem

Uchwała NR XXII/148/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/112/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała NR XXII/147/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała NR XXII/146/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Uchwała NR XXII/145/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXII/144/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała NR XXII/143/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała NR XXII/142/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała NR XXII/141/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017

Uchwała NR XXII/140/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego na rok 2017

Uchwała NR XXII/139/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 12:07:56 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XXI/138/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała NR XXI/137/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

Uchwała NR XXI/136/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:49:27 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała Intencyjna NR XX/135/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 3 września 2016 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3835 W Stara Sucha - Wikcinek - Koście

Uchwała NR XX/134/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 3 września 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Sucha pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowej Suchej

Uchwała NR XX/133/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 3 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.:

Uchwała NR XX/132/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 3 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:43:48 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XIX/131/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/102/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 09:21:10 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XVIII/130/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała NR XVIII/129/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

Uchwała NR XVIII/128/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XVIII/127/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała NR XVIII/126/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała NR XVIII/125/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Uchwała NR XVIII/124/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała NR XVIII/123/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:48:10 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

Uchwała NR XVII/122/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew-Łowicz I

Uchwała NR XVII/121/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała NR XVII/120/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała NR XVII/119/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Sucha

Uchwała NR XVII/118/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwała NR XVII/117/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała NR XVII/116/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:56:10 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XVI/115/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie intencji przygotowania, aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji przez Gminę Sochaczew projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha,

Uchwała NR XVI/114/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Sucha zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w

Uchwała NR XVI/113/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2016

Uchwała NR XVI/112/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała NR XVI/111/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała NR XVI/110/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 14:51:10 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XV/109/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadz

Uchwała NR XV/108/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XV/107/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2016

Uchwała NR XV/106/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Uchwała NR XV/105/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 14:46:54 | Data modyfikacji: 2017-01-17 16:52:52.
Data wprowadzenia: 2016-04-18 14:46:54
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl