> 2013 r.

2013 r.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2013 ROK

 

 1. Uchwała Nr 200/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha – status aktu - nieobowiązujący

   

 2. Uchwała Nr 201/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013 r, w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXIII/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu - obowiązujący

   

 3. Uchwała Nr 202/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu - nieobowiązujący

   

 4. Uchwała Nr 203/XXV/2013 Rady gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2013 roku – status aktu - wygasły

   

 5. Uchwała Nr 215/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha – status aktu - nieobowiązujący

   

 6. Uchwała Nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu - nieobowiązujący

   

 7. Uchwała Nr 217/XXVII/2013 Rady gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Nowa Sucha – status aktu - nieobowiązujący

   

 8. Uchwała Nr 218/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie – status aktu – obowiązujący

   

 9. Uchwała Nr 219/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania pomocy na dożywianie, określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia w tym zakresie usamodzielnienie – status aktu – nieobowiązujący

   

 10. Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012 – status aktu - nieobowiązujący

   

 11. Uchwała Nr 223/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – status aktu - nieobowiązujący

   

 12. Uchwała Nr 224/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu - nieobowiązujący

   

 13. Uchwała Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej – status aktu - obowiązujący

   

 14. Uchwała Nr 231/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – status aktu - nieobowiązujący

   

 15. Uchwała Nr 232/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – status aktu - obowiązujący

   

 16. Uchwała Nr 235/XXX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej – status aktu - obowiązujący

   

 17. Uchwała Nr 241/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w gminie Nowa Sucha – status aktu - obowiązujący

   

 18. Uchwała Nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w gminie Nowa Sucha – status aktu - obowiązujący

   

 19. Uchwała Nr 243/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nowa Sucha oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – status aktu - obowiązujący

   

 20. Uchwała Nr 244/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha – status aktu – nieobowiązujący

 21. Uchwała Nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – status aktu - nieobowiązujący

   

 22. Uchwała Nr 251/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 roku – status aktu - wygasły

   

 23. Uchwała Nr 253/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 – status aktu - wygasły

   

 24. Uchwała Nr 255/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub Gminę Nowa Sucha – status aktu - obowiązujący

   

 25. Porozumienie Nr 3/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 września 2013r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą gminną nr 380509W Szwarocin Nowy-Wesoła-droga powiatowa (Braki) – status aktu - obowiązujący

   

 26. Uchwała nr 252/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 – status aktu - wygasły

 27. Uchwała nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej – status aktu - obowiązujący

 28. Uchwała nr 265/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2014 – status aktu - nieobowiązujący

 29. Uchwała nr 270/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów wraz z określeniem granic ich obwodów – status aktu - obowiązujący

   

   

 30. Uchwała nr 271/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha – status aktu - obowiązujący

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:40:13 | Data modyfikacji: 2015-03-25 15:01:36.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:40:13
Data modyfikacji: 2015-03-25 15:01:36
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl