> Karty informacyjne

Karty informacyjne

Karta typu A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
Karta typu B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
Karta typu C - projekty: polityk, strategii, planów lub programów
Karta typu D - polityka, strategia plan lub program
Karta typu E - raport o oddziaływaniu przedzięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumnetacja mierniczo - geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyje zlóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumnety sporzadzane na potrzeby ewidencji odpadów
Karta typu F - prognoza oddziaływania na środowisko, dokumnety zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko, na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujących przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych, z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
Karta typu G - wykaz zawerający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Karta typu H - zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Karta typu I - inne dokumnety

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:48:39 | Data modyfikacji: 2014-03-20 14:50:25.

Zobacz:
 Karta A .  Karta B .  Karta C .  Karta D .  Karta E .  Karta F .  Karta G .  Karta H .  Karta I . 
Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:48:39
Data modyfikacji: 2014-03-20 14:50:25
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl