> 2011 r.

2011 r.

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 14:38:40.

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alholowych.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku - REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWEJ SUCHEJ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-14 14:40:26 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:40:41.

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 12:32:26 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:40:41.

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury opracowania projektu nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Nowej Suchej.

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 lutego 2011 r. Plan finansowy. Dochody.

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 9/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 lutego 2011 r. Plan finansowy. Wydatki.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 lutego 2011 r. Plan finansowy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 lutego 2011 r. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Oświadczenie.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Formularz dokumentujący udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro.

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Nowa Sucha.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-03 11:46:53 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:40:41.

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-23 09:56:19 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:40:41.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2011Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 marca 2011 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 19/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zle

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2011 r. - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dochody.

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok.

Załącznik nr 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dochody.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki.

Załącznik nr 2d do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik nr 4b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dotacje.

Załącznik nr 4c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dotacje podmiotowe w 2010 roku.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 r.

Załącznik nr 9a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku nieobjętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Załącznik nr 10a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Realizacja zadań inwestycyjnych objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi.

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2010 rok - Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2011 r. - Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej za 2010 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2011 r. - Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej za 2010 rok.

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej do miesiąca grudnia 2010 r. włącznie.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2011 r. - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Sucha.

Tabela nr 1 - Mienie komunalne - grunty.

Tabela nr 2 - Grunty zajęte pod drogi gminne.

Tabela nr 3 - Wykaz środków trwałych.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Nowa Sucha oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych wraz z załącznikami.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 kwietnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki bieżące.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 08:46:43 | Data modyfikacji: 2011-01-14 14:40:41.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowa Sucha.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 maja 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-10 11:48:09 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:07:36.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 maja 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 25/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod użytkowanie rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Sucha z uzasadnieniem.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w postaci Targowiska gminnego położonego w Kozłowie Biskupim przy ul. Akacjowej.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowa Sucha na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 13 czerwca 2011 roku - Skład osobowy Stałego Dyżuru.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 czerwca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustaw

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru Kierownika Jednostki Usługi Komunalne w Nowej Suchej.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 lipca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 31/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 31/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 lipca 2011 r. w sparwie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdań z wykonania planów

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 sierpnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 39/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/2011 z dnia 15 września 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ust

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku wraz z załącznikiem.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2011 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 42/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 13 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki.

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha z rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha dla samorządowych instytucji kultury.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 roku wraz ze wzorem - Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha dla samorządowych instytucji

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:07:53 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:30:09.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakłdaowego planu kont dla projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kozłowie Biskupim.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu".

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 paździenika 2011 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami

Projekt do konsultacji - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon

Formularz zgłaszania opinii do projektu "Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku".

ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody i wydatki.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2012-2018.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 listopada 2011 r.

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 listopada 2011 r.

Załacznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 listopada 2011 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:30:34 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:30:09.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-30 10:47:40 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:30:09.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:02:55 | Data modyfikacji: 2011-11-30 12:30:09.
Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:02:55
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl