> 2008 r.

2008 r.

Uchwała Nr   59/XIV/2007


Rady Gminy w Nowej Suchej


z dnia 17 grudnia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Sucha na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


 


Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1Dochody budżetu gminy w wysokości 13 574 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 21.     Wydatki budżetu gminy w wysokości   13 556 799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 160 000 zł zgodnie z załącznikiem 3a


2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 31.        Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości   17 789 zł z przeznaczeniem na:


1)      planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie                                      -   17 789 zł,


 


2.        Rozchody w wysokości 717 789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:


1)     ogólną w wysokości                                                                           -   128 000 zł,


2)     celową w wysokości                                                                             20 000 zł,


z przeznaczeniem na:


a)     rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   w kwocie – 20 000 zł,


                                                                                                              


§ 5    


1.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz zgodnie z załącznikiem nr 6.


2.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 6  


1.        Ustala się dochody w kwocie 54 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.


2.        Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7  


1.        Dotacje podmiotowe dla:


1)     gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                       - 159 000 zł,


zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 8  


1.        Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


1)       Stan środków na początek roku – 35 000 zł,


2)       przychody        - 16 000 zł,


3)       wydatki            - 50 500 zł,


zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 9  


Upoważnia się Wójta do:


1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000 zł,


2)         zaciągania zobowiązań:


a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,


b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500 000 zł,


3)         dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,


4)         przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,


5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 10Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 11  


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 12Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


 


ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:


 


Załącznik Nr 1:   zalacznik_nr_1.xls   


Załącznik Nr 2:   zalacznik_nr_2.xls


Załącznik Nr 3:   zalacznik_nr_3.xls


Załącznik Nr 3a:   zalacznik_nr_3a.xls


Załącznik Nr 4:   zalacznik_nr_4.xls


Załącznik Nr 5:   zalacznik_nr_5.xls


Załącznik Nr 6:   zalacznik_nr_6.xls


Załącznik Nr 7:   zalacznik_nr_7.xls  


Załącznik Nr 8:   zalacznik_nr_8.xls


Załącznik Nr 9:   zalacznik_nr_9.xls


Załącznik Nr 10:   zalacznik_nr_10.xls


Załacznik Nr 11:   zalacznik_nr_11.xls


 


UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK:


 


Uchwała Nr 67/XV/2008 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 stycznia 2008 roku.pdf


Uchwała Nr 69/XVI/2008 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 marca 2008 roku.pdf   


Uchwała Nr 79/XVIII/2008 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2008 roku.pdf


Uchwała Nr 94/XX/2008 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2008 roku.pdf


Uchwała Nr 98/XXI/2008 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 października 2008 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:57:40 | Data modyfikacji: 2010-07-01 13:58:31.
Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:57:40
Data modyfikacji: 2010-07-01 13:58:31
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl